КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

Клиникалық лабораториялық диагностика

Для каталогаКишкун, А. А. Клиникалық лабораториялық диагностика / А. А. Кишкун - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 960 с. - ISBN 978-5-9704-4059-9. - Текст : электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440599.html (дата обращения: 11.04.2021). - Режим доступа : по подписке.
АвторыА.А. Кишкун
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2017
ПрототипЭлектронное издание на основе: Клиникалық лабораториялық диагностика: оку құралы / А.А. Кишкун; қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж. Сейтембетова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 960 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-4059-9.
Озвучить текст
АннотацияОқу құралында науқасты тексеру үшін қажет лабораториялық тестілерді орын-дауды ұйымдастырудың негізгі бағыттары берілген. Негізінен пациентті зерттеудің әрқилы түрлеріне дайындаудың ерекшеліктеріне айтарлықтай көңіл бөлінген. Био-логиялық материалды жинау және алу әдістері өте мұқият сипатталған. Медици-налық көмек көрсету кезінде кезек күттірмейтін шараларды қажет ететін зерттеу көрсеткіштерінің жоғарғы және төменгі шектерін еске ала отырып, дәрігер өзінің жұмысы барысында жетекшілікке алуға тиіс зерттеуді тағайындауға және лаборато-риялық анализдердің нәтижелерін бағалауға қажет негізгі әдістер келтірілген. Оқу құралының арнайы тарауларында клиникалық практикада жиі қолданыла-тын лабораториялық зерттеулер өте мұқият қарастырылған. Зерттеудің заманауи ла-бораториялық әдістеріне көп көңіл бөлінген, лабораториялық технологияның негізгі принциптері көрсетілген. Диагноз қоюдың, емдеу әдісін таңдаудың және оның мақ-сатына жетудің ғылыми негізделген лабораториялық критерийлері келтірілген. Оқу құралында берілген лабораториялық зерттеулердің нәтижелерін жан-жақты бағалаудың әдістері, сонымен қатар, клиникалық-диагностикалық қызметтерінің ерекшеліктері медициналық жоғары оқу орындарының студенттері үшін, клиника-лық барлық мамандықтағы жас дәрігерлер үшін, сонымен қатар денсаулық сақтау ісін ұйымдастыру үшін пайдалы болып табылады.
Загружено 2017-11-09 02:07:08