КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

Аналитикалык химия. Аналитика 1. Жалпы теориялык негіздер. Сапалык талдау: окулык

Для каталогаХаритонов, Ю. Я. Аналитикалык химия. Аналитика 1. Жалпы теориялык негіздер. Сапалык талдау : окулык / Ю. Я. Харитонов - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4376-7. - Текст : электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443767.html (дата обращения: 28.10.2021). - Режим доступа : по подписке.
АвторыЮ.Я. Харитонов
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2018
ПрототипЭлектронное издание на основе: Аналитикалык химия. Аналитика 1. Жалпы теориялык негіздер. Сапалык талдау: окулык / Ю.Я. Харитонов; казак тіліне аударған және жауапты редакторы Ж.Қ. Смаилова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 б. - ISBN 978-5-9704-4376-7.
Озвучить текст
АннотацияОкулык Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес әзірленген. Кітапта аналитикалык химияның жалпы теориялык негіздері және сапалык талдау сипатталған. Онда гетерогенді, протолитикалык, тотығу-тотыксыздану тепе-теңдіктері, кешен тұзуші процестері, аналитикалык химияда органикалык реагенттерді колдану, бөлу және концен-трациялау әдістері, экстракция, кейбір хроматографиялык әдістер, катиондардың және аниондардың сапалык химиялык талдауы, сапалык талдауда физикалык және физикалык-химиялык әдістерді колдану сұрактары карастырылған. Клтиондардьщ және аниондардың аналитикалык реакцияларының әдістемелері, инфракызыл сіңіру спектрлері бойын-ша олардың сәйкестендірілуі (идентификациясы) сипатталған. Мысалдар және есептер берілген. Аналитикалык химия курсын меңгеру карастырылған фармациялык, химиялык және баска да мамандыктар бойынша окытатын жоғары оку орындарының студенттеріне арналған.
Загружено 2017-11-09 02:07:11